Sách cờ tướng đi theo bộ

Sách đi theo bộ:

Cờ tàn thực dụng (đỗ cảnh minh) 2 tập

Cờ tướng: Phán đoán hình thế của Khai Cục và Trung Cục – Cờ tướng: Phán đoán hình thế trong Tàn cục ( Hoàng Thiếu Long)

Tủ sách nghệ thuật chơi cờ tướng:
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng Chốt trong cuộc cờ

Tinh hoa cờ tàn thực chiến ( Trương Tôn viên ) Tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải – 2 tập

Tinh hoa chiến thuật Trung cục ( Hoàng Thiếu Long ) 4 tập