119 đối cuộc danh tiếng của các đại sư ( Nguyễn tường dịch ) – Nguyên tác: Trần Hiếu Khôn, Lương Văn Vĩ

119 đối cuộc danh tiếng của các đại sư ( Nguyễn tường dịch ) – Nguyên tác: Trần Hiếu Khôn, Lương Văn Vĩ – Sách day 300 trang, NXB Mũi Cà Mau 2000

Báo giá: 50.000 VNđ

Liên hệ: 0988.674.911 email: hunghai1111@gmail.com

Sách cờ tướng đi theo bộ

Sách đi theo bộ:

Cờ tàn thực dụng (đỗ cảnh minh) 2 tập

Cờ tướng: Phán đoán hình thế của Khai Cục và Trung Cục – Cờ tướng: Phán đoán hình thế trong Tàn cục ( Hoàng Thiếu Long)

Tủ sách nghệ thuật chơi cờ tướng:
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng Chốt trong cuộc cờ

Tinh hoa cờ tàn thực chiến ( Trương Tôn viên ) Tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải – 2 tập

Tinh hoa chiến thuật Trung cục ( Hoàng Thiếu Long ) 4 tập