Sách cờ tướng mới về 2016

Sách cờ tướng mới về 2016

 • Sách lược và phương pháp băt quân
 • Xe pháo mã phối hợp sát chiêu
 • Chiến thuật cầu hòa
 • Thích tình nhã thú tân biên, quyền hạ
 • Thích tình nhã thú tân biên, quyền thượng
 • Mã pháo tàn cuộc sát chiêu
 • Trúc hương trai
 • Tinh hoa giang hồ thế chiến
 • Tâm vũ tàn biên
 • Tượng kỳ tàn cuộc sát chiêu diệu thủ
 • tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng
 • Bách cục tượng kỳ
 • Mộng nhập thần cơ tân biên
 • Hỗn chiến kỳ kế

Báo giá: Vui lòng liên hệ Mr. Hải 0988674911 email: hunghai1111@gmail.com

Sách cờ tướng đi theo bộ

Sách đi theo bộ:

Cờ tàn thực dụng (đỗ cảnh minh) 2 tập

Cờ tướng: Phán đoán hình thế của Khai Cục và Trung Cục – Cờ tướng: Phán đoán hình thế trong Tàn cục ( Hoàng Thiếu Long)

Tủ sách nghệ thuật chơi cờ tướng:
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng Chốt trong cuộc cờ

Tinh hoa cờ tàn thực chiến ( Trương Tôn viên ) Tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải – 2 tập

Tinh hoa chiến thuật Trung cục ( Hoàng Thiếu Long ) 4 tập